skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems

Syed Hussein Alatas

Asian Journal of Social Science, 2000, Vol.28(1), pp.23-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4849 ; E-ISSN: 1568-5314 ; DOI: 10.1163/030382400X00154

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...