skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

P4.003 The Impact of Emotional Design on the Retrieval of Information: The Case of the Brazilian Ministry of Health’s Department of STDs, AIDS and Viral Hepatitis Home Page

Souza, F M Alves de

Sexually Transmitted Infections, 13 July 2013, Vol.89(Suppl 1), p.A289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-4973 ; E-ISSN: 1472-3263 ; DOI: 10.1136/sextrans-2013-051184.0902

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...