skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A team approach to the introduction of safe early mobilisation in an adult critical care unit

Chohan, Sanjiv ; Ash, Sara ; Senior, Lorraine

BMJ Open Quality, 10 November 2018, Vol.7(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2399-6641 ; DOI: 10.1136/bmjoq-2018-000339

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...