skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of a “Lean” intervention to improve safety processes and outcomes on a surgical emergency unit

Mcculloch, Peter ; Kreckler, Simon ; New, Steve ; Sheena, Yezen ; Handa, Ashok ; Catchpole, Ken

BMJ, 2 November 2010, Vol.341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.c5469 ; PMID: 21045024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...