skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prevalence and predictors of PTSD and depression among adolescent victims of the Spring 2011 tornado outbreak

Adams, Zachary W. ; Sumner, Jennifer A. ; Danielson, Carla Kmett ; Mccauley, Jenna L. ; Resnick, Heidi S. ; Grös, Kirstin ; Paul, Lisa A. ; Welsh, Kyleen E. ; Ruggiero, Kenneth J.

Journal of Child Psychology and Psychiatry, September 2014, Vol.55(9), pp.1047-1055 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9630 ; E-ISSN: 1469-7610 ; DOI: 10.1111/jcpp.12220

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...