skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparative diet and habitat selection of puku and lechwe in northern Botswana

O'Shaughnessy, Ryan ; III, James W. Cain ; Owen-Smith, Norman

Journal of Mammalogy, 2014, Vol.95(5), p.933-942 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2372 ; E-ISSN: 1545-1542 ; DOI: 10.1644/13-MAMM-A-301

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...