skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Differences in fruit and vegetable intake and their determinants among 11-year-old schoolchildren between 2003 and 2009

Fischer, Claudia ; Brug, Johannes ; Tak, Nannah ; Yngve, Agneta ; te Velde, Saskia

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2011, Vol.8(1), p.141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1479-5868 ; DOI: 10.1186/1479-5868-8-141 ; PMID: 22192661

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...