skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Why we should not be indifferent to specification choices for difference-in-differences.(METHODS CORNER)

Ryan, Andrew M. ; Burgess, James F., Jr. ; Dimick, Justin B.

Health Services Research, 2015, Vol.50(4), p.1211(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9124 ; DOI: 10.1111/1475-6773.12270

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...