skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry for Identification of Clinically Important Yeast Species

Stevenson, Lindsay G. ; Drake, Steven K. ; Shea, Yvonne R. ; Zelazny, Adrian M. ; Murray, Patrick R

Journal of Clinical Microbiology, 2010, Vol. 48(10), p.3482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 20668126

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...