skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neonatal Mortality in Puppies Due to Bacteremia by Streptococcus dysgalactiae subsp. dysgalactiae

Vela, Ana I. ; Falsen, Enevold ; Simarro, Isabel ; Rollan, Eduardo ; Collins, Matthew D. ; Dominguez, Lucas ; Fernandez-Garayzabal, Jose F

Journal of Clinical Microbiology, 2006, Vol. 44(2), p.666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 16455943

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...