skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Persistent Detection of Varicella-Zoster Virus DNA in a Previously Healthy Child after Severe Chickenpox

Vossen, Mireille T. M. ; Gent, Mi-Ran ; Peters, Karla M. C. ; Wertheim-van Dillen, Pauline M. E. ; Dolman, Koert M. ; van Breda, Alex ; van Lier, Rene A. W. ; Kuijpers, Taco W

Journal of Clinical Microbiology, 2005, Vol. 43(11), p.5614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 16272494

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...