skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High-Level Production of the Low-Calorie Sugar Sorbitol by Lactobacillus plantarum through Metabolic Engineering

Ladero, Victor ; Ramos, Ana ; Wiersma, Anne ; Goffin, Philippe ; Schanck, Andre ; Kleerebezem, Michiel ; Hugenholtz, Jeroen ; Smid, Eddy J. ; Hols, Pascal

Applied and Environmental Microbiology, 2007, Vol. 73(6), p.1864 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-2240 ; PMID: 17261519

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...