skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrated Technology Applications for Effective Utility Infrastructure Asset Management

Applegate, A.D. ; Robinson, V.L.;; Firat Sever, V. ; Osborn, Lynn

Pipelines 2015: Recent Advances in Underground Pipeline Engineering and Construction, pp.1217-1226

ISBN: 978-0-7844-1417-0 ; E-ISBN: 9780784479360 ; DOI: 10.1061/9780784479360.111 ; Book DOI: 10.1061/9780784479360

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...