skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Comprehensive Matrix of Unmanned Aerial Systems Requirements for Potential Applications within a Department of Transportation

Castro-Lacouture, Daniel ; Irizarry, Javier ; Ashuri, Baabak

Construction Research Congress 2014: Construction in a Global Network, pp.964-973

ISBN: 9780784413517 ; DOI: 10.1061/9780784413517.099 ; Book DOI: 10.1061/9780784413517

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...