skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Robotic Rescue Graphical User Interface Integrating Multi-Robot Sensor Fusion

Malla, Ramesh B. ; Maji, Arup

Engineering, Construction, and Operations in Challenging Environments: Earth and Space 2004, pp.153-160

ISBN: 9780784407226 ; DOI: 10.1061/40722(153)22 ; Book DOI: 10.1061/9780784407226

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...