skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Negotiating a User Interface

Moser, D. ; Walsh, M. ; Rogers, C.;; Wilson, Erin M.

WRPMD'99: Preparing for the 21st Century, pp.1-6

ISBN: 9780784404300 ; DOI: 10.1061/40430(1999)220 ; Book DOI: 10.1061/9780784404300

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...