skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Java-Based Graphical User Interface for A 2-D Discrete Element Program

Masala, S ; Chan, D ; Chalaturnyk, R ; Masala, S;; Cook, Benjamin K. ; Jensen, Richard P.

Discrete Element Methods: Numerical Modeling of Discontinua, pp.125-130

ISBN: 9780784406472 ; DOI: 10.1061/40647(259)23 ; Book DOI: 10.1061/9780784406472

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...