skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Worksets Expand the Scholarly Utility of Digital Libraries

Page, Kevin ; Jett, Jacob ; Cole, Timothy ; Kudeki, Deren ; Bainbridge, David ; Organisciak, Peter ; Downie, J

Proceedings of the 18th ACM/IEEE on joint conference on digital libraries, 23 May 2018, pp.371-372

ISBN: 9781450351782 ; ISBN: 1450351786 ; DOI: 10.1145/3197026.3203886

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...