skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DeepPoseKit, a software toolkit for fast and robust animal pose estimation using deep learning

Graving, Jacob M ; Chae, Daniel ; Naik, Hemal ; Li, Liang ; Koger, Benjamin ; Costelloe, Blair R ; Couzin, Iain D

eLife, 01 October 2019, Vol.8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2050-084X ; PMID: 31570119 Version:1 ; DOI: 10.7554/eLife.47994

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...