skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Chinese Glaucoma Study Consortium for Patients with Glaucoma: Design, Rationale and Baseline Patient Characteristics

Zhang, Hui ; Jia, Hongyan ; Duan, Xiaoming ; Li, Liang ; Wang, Hui ; Wu, Jian ; Hu, Jianping ; Cao, Kai ; Zhao, Aiping ; Liang, Jing ; Song, Jing ; Qiao, Chunyan ; Wang, Ningli

Journal of glaucoma, 25 September 2019 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1536-481X ; PMID: 31567910 Version:1 ; DOI: 10.1097/IJG.0000000000001378

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...