skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Physics of icing and rational design of surfaces with extraordinary icephobicity

Schutzius, Thomas M ; Jung, Stefan ; Maitra, Tanmoy ; Eberle, Patric ; Antonini, Carlo ; Stamatopoulos, Christos ; Poulikakos, Dimos

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 05 May 2015, Vol.31(17), pp.4807-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5827 ; PMID: 25346213 Version:1 ; DOI: 10.1021/la502586a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...