skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Origins of the specialization for letters and numbers in ventral occipitotemporal cortex

Hannagan, Thomas ; Amedi, Amir ; Cohen, Laurent ; Dehaene-Lambertz, Ghislaine ; Dehaene, Stanislas

Trends in Cognitive Sciences, July 2015, Vol.19(7), pp.374-382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-6613 ; E-ISSN: 1879-307X ; DOI: 10.1016/j.tics.2015.05.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...