skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dark-ages reionization and galaxy-formation simulation - VI. The origins and fate of the highest known redshift galaxy

Mutch, Simon J. ; Liu, Chuanwu ; Poole, Gregory B. ; Geil, Paul M. ; Duffy, Alan R. ; Trenti, Michele ; Oesch, Pascal A. ; Illingworth, Garth D. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

MNRAS (December 21, 2016) 463 (4): 3556-3562 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1605.08054

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...