skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coupling models of cattle and farms with models of badgers for predicting the dynamics of bovine tuberculosis (TB)

Moustakas, Aristides ; Evans, Matthew R.

Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (2015), Vol 29, Issue 3, pp 623-635 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1503.01890

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...