skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adaptive modeling of shallow fully nonlinear gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Mitsotakis, Dimitrios

RIMS Kokyuroku (2015), Vol. 1947, pp. 45-65

Arxiv ID: 1411.7754

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...