skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the mass function of stars growing in a flocculent medium

Maschberger, Thomas

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2013, Volume 436, Issue 2, p.1381-1389 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1312.0603

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...