skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

p-Shell Hypernuclear Spectroscopy at JLab's Hall A and Future Prospects

Garibaldi, F. ; Bydzovsky, P. ; Cisbani, E. ; Cusanno, F. ; De Leo, R. ; Frullani, S. ; Highinbotham, D. W. ; Iodice, M. ; Lerose, J. J. ; Markowitz, P. ; Urciuoli, G. M.

Genshikaku Kenkyu 57, Suppl. 3, 120--126 (2013)

Arxiv ID: 1211.2677

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...