skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The WiggleZ Dark Energy Survey: the transition to large-scale cosmic homogeneity

Scrimgeour, Morag ; Davis, Tamara ; Blake, Chris ; James, J. Berian ; Poole, Gregory ; Staveley-Smith, Lister ; Brough, Sarah ; Colless, Matthew ; Contreras, Carlos ; Couch, Warrick ; Croom, Scott ; Croton, Darren ; Drinkwater, Michael J. ; Forster, Karl ; Gilbank, David ; Gladders, Mike ; Glazebrook, Karl ; Jelliffe, Ben ; Jurek, Russell J. ; Li, I-Hui ; Madore, Barry ; Martin, Chris ; Pimbblet, Kevin ; Pracy, Michael ; Sharp, Rob ; Wisnioski, Emily ; Woods, David ; Wyder, Ted ; Yee, Howard

Mon.Not.Roy.Astron.Soc.425:116-134,2012 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1205.6812

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...