skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Subjective Well-Being Political Paradox: Happy Welfare States and Unhappy Liberals

Okulicz-Kozaryn, Adam ; Holmes, Oscar ; Avery, Derek R.

Journal of Applied Psychology, 2014, Vol.99(6), pp.1300-1308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9010 ; E-ISSN: 1939-1854 ; DOI: 10.1037/a0037654

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...