skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sport Nationalism and Sport Statism Reflected in Football Matches between Korea and Japan in 1950s

Junho Lee ; Woongyong Ha

88서울올림픽기념 국제스포츠과학학술대회, June 2017, pp.10-10

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...