skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optimal interface doping at La 2 / 3 Sr 1 / 3 MnO 3 / SrTiO 3 ( 001 ) heterojunctions for spintronic applications

Wang, C. ; Stojić, N. ; Binggeli, N.

Applied Physics Letters, 15 April 2013, Vol.102(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4802732

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...