skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beam Optics Analysis — An Advanced 3D Trajectory Code

Ives, R. Lawrence ; Bui, Thuc ; Vogler, William ; Neilson, Jeff ; Read, Mike ; Shephard, Mark ; Bauer, Andrew ; Datta, Dibyendu ; Beal, Mark

High Energy Density And High Power Rf: 7th Workshop on High Energy Density and High Power Rf, Kalamata (Greece) (13-17 June 2005): AIP Conference Proceedings, 03 January 2006, Vol.807(1), pp.292-298 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0-7354-0298-1 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2158791

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...