skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Common Axioms for Inferring Classical Ensemble Dynamics and Quantum Theory

Parwani, Rajesh R.

Quantum Theory: Reconsideration of Foundations - 3, Vaxjo (Sweden) (6-11 June 2005): AIP Conference Proceedings, 04 January 2006, Vol.810(1), pp.387-392 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0-7354-0301-5 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2158745

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...