skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Designing casual-user hypertext: the CHI'89 InfoBooth

Salomon, Gitta

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 March 1990, pp.451-458

ISBN: 0201509326 ; ISBN: 9780201509328 ; DOI: 10.1145/97243.97323

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...