skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A transformation-based environment for designing multi-device interactive applications

Berti, Silvia ; Mori, Giulio ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.352-353

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964530

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...