skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The connected user interface: realizing a personal situated navigation service

Krüger, Antonio ; Butz, Andreas ; Müller, Christian ; Stahl, Christoph ; Wasinger, Rainer ; Steinberg, Karl-Ernst ; Dirschl, Andreas

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.161-168

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964473

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...