skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Flexible re-engineering of web sites

Bouillon, Laurent ; Vanderdonckt, Jean ; Chow, Kwok

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.132-139

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964468

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...