skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The object-oriented systems life cycle

Henderson-Sellers, Brian ; Edwards, Julian

Communications of the ACM, 01 September 1990, Vol.33(9), pp.142-159 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/83880.84529

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...