skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cross language information retrieval: a research roadmap

Gey, Fredric ; Kando, Noriko ; Peters, Carol

ACM SIGIR Forum, 01 September 2002, Vol.36(2), pp.72-80

ISSN: 0163-5840 ; E-ISSN: 1558-0229 ; DOI: 10.1145/792550.792564

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...