skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The role of context in question answering systems

Lin, Jimmy ; Quan, Dennis ; Sinha, Vineet ; Bakshi, Karun ; Huynh, David ; Katz, Boris ; Karger, David

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.1006-1007

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.766119

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...