skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Designing an on-line map tool for Dutch farmers

van Der Hiele, Karin ; van Der Haar, Rob ; Kolli, Raghu

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.638-639

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.765904

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...