skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dance your work away: exploring step user interfaces

Meyers, Brian ; Brush, A. J ; Drucker, Steven ; Smith, Marc ; Czerwinski, Mary

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.387-392

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125534

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...