skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A model of textual affect sensing using real-world knowledge

Liu, Hugo ; Lieberman, Henry ; Selker, Ted

Proceedings of the 8th international conference on intelligent user interfaces, 12 January 2003, pp.125-132

ISBN: 1581135866 ; ISBN: 9781581135862 ; DOI: 10.1145/604045.604067

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...