skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The look of the link - concepts for the user interface of extended hyperlinks

Weinreich, Harald ; Obendorf, Hartmut ; Lamersdorf, Winfried

Proceedings of the 12th ACM conference on hypertext and hypermedia, 10 September 2001, pp.19-28

ISBN: 1581134207 ; ISBN: 9781581134209 ; DOI: 10.1145/504216.504225

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...