skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Activity-Centric Computing Systems

Bardram, Jakob ; Jeuris, Steven ; Tell, Paolo ; Houben, Steven ; Voida, Stephen

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Aug 2019, Vol.62(8), p.72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317 ; DOI: 10.1145/3325901

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...