skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interface prototyping as seen from three viewpoints in the context of a supervision system

Sagar, Mouldi

Proceedings of the 15th Conference on l'interaction homme-machine, 25 November 2003, pp.190-197

ISBN: 1581138032 ; ISBN: 9781581138030 ; DOI: 10.1145/1063669.1063695

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...