skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding and researching through making: a plea for functional prototypes

Schmidt, Albrecht

interactions, 27 April 2017, Vol.24(3), pp.78-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3058498

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...