skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Working with Augmented Reality?: A Long-Term Analysis of In-Situ Instructions at the Assembly Workplace

Funk, Markus ; Bächler, Andreas ; Bächler, Liane ; Kosch, Thomas ; Heidenreich, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 10th International Conference on pervasive technologies related to assistive environments, 21 June 2017, pp.222-229

ISBN: 9781450352277 ; ISBN: 1450352278 ; DOI: 10.1145/3056540.3056548

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...