skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The reader's helper: a personalized document reading environment

Graham, Jamey

Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems, 01 May 1999, pp.481-488

ISBN: 0201485591 ; ISBN: 9780201485592 ; DOI: 10.1145/302979.303139

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...