skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Introduction to Automotive User Interfaces

Pfleging, Bastian ; Broy, Nora ; Kun, Andrew

Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on human factors in computing systems, 06 May 2017, pp.1244-1248

ISBN: 9781450346566 ; ISBN: 1450346561 ; DOI: 10.1145/3027063.3027110

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...